Kwestionariusz danych wyjściowych dla projektu instalacji WRS
Dane wyjściowe:

1. Ogólna charakterystyka fizyko-chemiczna i mikrobiologiczna ścieków

Rodzaj ścieków: przemysłowebytowekomunalneinne

Ilość ścieków z pozwolenia:

Jakość ścieków:

Typ oczyszczalni:

Cechy:

Odczyn j.m. pH :

Mętność (M) j.m. [NTU] :

Barwa (B) j.m. [mg Pt/dm3]:

Ogólny Węgiel Or-ganiczny [OWO] j.m. [mg/dm3]:

Węgiel Nieorgani-czny [IC] j.m. [mg/dm3]:

ChZT [O2] j.m. [mg/dm3]:

Index fenolowy (IF) j.m. [mg/dm3]:

Azot ogólny (Nog) j.m. [mg/dm3]:

Azot amonowy (NH4) j.m. [mg/dm3]:

Bisfenol A (BPA) j.m. [mg/dm3]:

Chlorki j.m. [mg/dm3]:

Siarczany j.m. [mg/dm3]:

Wapń j.m. [mg/dm3]:

Lit (Li) j.m. [mg/dm3]:

Bor (B) j.m. [mg/dm3]:

Magnez (Mg) j.m. [mg/dm3]:

Glin (Al.) j.m. [mg/dm3]:

Wolfram (V) j.m. [mg/dm3]:

Mangan (Mn) j.m. [mg/dm3]:

Żelazo (Fe) j.m. [mg/dm3]:

Kobalt (Co) j.m. [mg/dm3]:

Bar (Ba) j.m. [mg/dm3]:

Cynk (Zn) j.m. [mg/dm3]:

Kadm (Cd) j.m. [mg/dm3]:

Miedz (Cu) j.m. [mg/dm3]:

Ołów (Pb) j.m. [mg/dm3]:

Nikiel (Ni) j.m. [mg/dm3]:

Chrom (Cr) j.m. [mg/dm3]:

Rtęć (Hg) j.m. [mg/dm3]:

Arsen (As) j.m. [mg/dm3]:

Selen (Se) j.m. [mg/dm3]:

Inne:

Wymagania zgodnie z udzielonym pozwoleniem w przypadku pracującej instalacji, w przypadku instalacji projektowanej zgodnie z BAT.

Bakterie grupy coli j.m. [jtk/100 cm3]:

Escherichia coli [jtk/100 cm3]:

Pseudomonas aeruginosa [jtk/100 cm3]:

Ogólna liczba mik-roorganizmów na agarze odżyw-czym w 22±2°C po 72 h [jtk/100 cm3]:

Ogólna liczba mik-roorganizmów na agarze odżyw-czym w 36±2°C po 48 h [jtk/100 cm3]:

Inne:

2. Charakterystyka danych procesowych:

Gęstość j.m. kg/m3:

Lepkość j.m. cP:

Temperatura normalna j.m. ºC:

Temperatura maksymalna j.m. ºC:

Ciśnienie normalne j.m. bar:

Ciśnienie maksymalne j.m. bar:

Zawartość cz. stałych %:

Wielkość ziaren j.m. μm:

Wydajność m3/h:

Czy są odprowadzane substancje priorytetowe?

*

*Jeżeli "tak"to prosimy o wypełnienie poniższego formularza i zaznaczenie tych substancji (×), zgodnie załączonym wykazem, (załącznik nr1)