TALMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.
„Wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku wody na cele bytowo-gospodarcze”

w ramach Poddziałania 3.2.1: Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacji produktowej – instalacji WRS (Water Recovery System) opartej o innowacyjną technologię odzysku wody na cele bytowo- gospodarcze. Instalacja WRS będzie działać w oparciu o technologię wielostopniowego usuwania zanieczyszczeń z wód i ścieków, opartej o procesy membranowe, siarczkowania oraz zaawansowane procesy utleniania i sorpcji

Efekty projektu:
-wdrożenie innowacji produktowej innowacyjnej w skali światowej
– zwiększenie zatrudnienia
– dywersyfikacja obecnej działalności firmy

Wartość projektu: 17 239 983,63 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 14 016 700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 905 845,00 PLN